Regulamin konkursu BikeSalon Race

 1. § Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą BikeSalon Race.
  2. Organizatorem Konkursu jest DARMADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OSPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J. ulica Ostrobramska 38b, 01-493 Warszawa reprezentowana przez: współwłaściciel firmy Dariusz Kiszka-Demski
  3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora i będzie decydować o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki formalne na podstawie kryteriów konkursu określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie Organizatora przy ulicy Wrocławskiej 25 w Warszawie.
 2. § Pojęcia

  Pojęciom wymienionym niżej nadaje się na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące znaczenie:

  1. Konkurs – Konkurs BikeSalon Race opisany w niniejszym Regulaminie;
  2. Uczestnik – osoba, która spełniła wszystkie wymogi opisane w niniejszym Regulaminie i zadeklarowała wolę udziału w Konkursie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją zgód i potwierdzając stan zdrowia, umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie;
  3. Sklep – sklep prowadzony przez Organizatora w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 25, gdzie odbywają się eliminacje i konkurs finałowy.
 3. § Uczestnictwo w Konkursie

  Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi opisane w niniejszym paragrafie.

  1. Osoby pełnoletnie po zgłoszeniu chęci udziału w Konkursie przed eliminacjami i konkursem finałowym oraz przy odbiorze nagród będą proszone o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem, celem potwierdzenia pełnoletniości i zgodności danych z formularzem zgłoszeniowym.
  2. Organizator informuje, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
  3. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki udziału w Konkursie i w trosce o swoje zdrowie w razie jakichkolwiek wątpliwości zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Konkursie zasięgnąć opinię lekarza, poddać się badaniom lekarskim, w tym kardiologicznym, i uzyskać zgodę badających na udział w Konkursie.
  4. Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby, które dokonały zgłoszenia do eliminacji poprzez formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie organizatora: https://www.bikesalon.pl/konkurs-bikesalon-race.
  5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu BikeSalon Race i zobowiążą się do jego przestrzegania.
  6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie oświadczeń odnośnie zgód na wykorzystanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani jego właściciel/współwłaściciel, udziałowiec/akcjonariusz.
  8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia choćby jednego wymogu opisanego w niniejszym paragrafie Organizator może dokonać jego dyskwalifikacji.
  9. Dyskwalifikacja oznacza, że Uczestnik nie ma prawa udziału w Konkursie, a w przypadku, gdyby zostały mu przekazane jakiekolwiek nagrody traci do nich prawo i ma obowiązek je zwrócić.
 4. § Reklamacje

  1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych od otrzymania nagrody.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora i Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi konkursu, a pismo reklamacyjne należy opatrzyć sygnaturą BikeSalon Race.
  4. Reklamacja powinna zawierać opis reklamacji, imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu i adres e-mail.
  5. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. § Eliminacje, warunki techniczne i finał Konkursu

  1. Konkurs odbywać się będzie w Sklepie Organizatora w Warszawie na ulicy Wrocławskiej 25 w okresie od 1.12.2020 do 28.02.2021.
  2. Konkretne daty i godziny realizacji eliminacji będą ustalane indywidualnie w drodze kontaktu telefonicznego po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego przesłanego online przez Uczestnika.
  3. Konkurs polega na jak najszybszym przejechaniu rowerem na trenażerze trasy z góry ustalonej i wybranej przez Organizatora. Trasa będzie taka sama dla każdego Uczestnika eliminacji Konkursu.
  4. Konkurs składa się z eliminacji, dogrywek oraz z finału.
  5. Eliminacje przeprowadzane będą w okresie 1.12.2020 do 28.02.2021.
  6. Finał zostanie rozegrany w terminie do 31.03.2021 mężczyźni oraz kobiety w godzinach otwarcia Sklepu.
  7. Konkurs zostanie przeprowadzony na trenażerze Elite Direto XR.
  8. Uczestnik może korzystać z własnego roweru lub z roweru Organizatora.
  9. Organizator zapewni możliwość zamontowania w swoim rowerze pedałów Uczestnika, o ile będzie to technicznie możliwe.
  10. Uczestnik może korzystać w własnego roweru. Wcześniej należy upewnić się, że jest on kompatybilny z trenażerem, co będzie podlegało dalszym ustaleniom w drodze indywidualnych rozmów telefonicznych między Organizatorem a Uczestnikiem po przesłaniu formularza zgłoszeniowego online.
  11. Wynikiem eliminacji będzie najlepszy z osiągniętych przez Uczestnika czasów. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tego samego wyniku, dającego podstawę do awansu do finału, rozegrana zostanie pomiędzy nimi dogrywka.
  12. Dogrywka polegać będzie na ponownym przejechaniu przez Uczestników, z tym samym czasem, odmiennej trasy, odgórnie ustalonej i wybranej przez Organizatora, ale na tym samym sprzęcie. Kolejność przejazdu ustali rzut monetą. W razie uzyskania w dogrywce ponownie tych samych czasów dogrywka będzie powtarzana do skutku.
  13. Konkurs obywa się w dwóch kategoriach: kategoria dla kobiet i dla mężczyzn bez podziału na wiek.
  14. Finał rozegrany zostanie od 31.03.2021r. w Sklepie BikeSalon przy ulicy Wrocławskiej 25. Do finału w każdej z dwóch kategorii przechodzą trzej Uczestnicy z najlepszymi czasami z eliminacji.
  15. Finałowi Uczestnicy będą przejeżdżać na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite jednakową trasę na platformie ZWIFT (trasa może być ukształtowana inaczej niż trasa eliminacji). Kolejność przejazdów będzie odwrotna do osiągniętych wyników eliminacji; najpierw wystartują wszyscy, którzy zajęli w nich miejsca trzecie, następnie Uczestnicy, którzy zajęli miejsca drugie i ostatni pojadą zwycięzcy Eliminacji. Godziny startu podane zostaną przez BIKESALON na przynajmniej 30 dni przed finałem.
  16. Każdy z Uczestników może wykonać tylko jeden przejazd.
 6. § Nagrody

  1. W konkursie w każdej z dwóch kategorii przyznane będą nagrody pocieszenia oraz nagrody finałowe.
   1. Nagrody finałowe – miejsce pierwsze: Karta Podarunkowa BikeSalon.pl do wykorzystania w sklepach BikeSalon.pl & SnowShop.pl na kwotę 600 PLN oraz voucher na 400 PLN na produkty marki X-Bionic i X-Socks oraz dodatkowe upominki.
   2. Nagrody finałowe – ​miejsce drugie: Karta Podarunkowa BikeSalon.pl do wykorzystania w sklepach BikeSalon.pl & SnowShop.pl na kwotę 400 PLN oraz voucher na 300 PLN na produkty marki Rudy Projekt
   3. Nagrody finałowe – miejsce trzecie: Karta Podarunkowa BikeSalon.pl do wykorzystania w sklepach BikeSalon.pl & SnowShop.pl na kwotę 250 PLN oraz voucher na 250 PLN na produkty marki X-Bionic i X-Socks
   4. Nagrody pocieszenia gadżety, gifty, drobne upominki, których fundatorami są marki współpracujące z Organizatorem, których loga i pełna lista widoczne są na stronie Konkursu: https://www.bikesalon.pl/konkurs-bikesalon-race
  2. Wydanie nagród Uczestnikom przez Organizatora nastąpi bezpośrednio po ukończeniu wyścigu finałowego
  3. Uczestnik nie może domagać się zamiany vouchera na gotówkę. W przypadku wykorzystania vouchera przy dokonywaniu zakupów na kwotę niższą od wartości vouchera, w szczególności Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania w gotówce różnicy pomiędzy wartością vouchera, a wartością dokonanych zakupów.
  4. Vouchery są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, t.j.).
  5. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody.
  6. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
  7. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną (mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu).
  8. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora dnia 1.04.2021, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.
 7. § Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby możliwe było prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. W szczególności Organizator zobowiązuje się zapewnić sprawny trenażer Elite umożliwiający zapis wyniku każdego z Uczestników.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, poza innymi przyczynami opisanymi w przepisach powszechnie obowiązujących, za uniemożliwienie lub utrudnienie w przeprowadzeniu lub ukończeniu Konkursu w przypadku:
   1. Awarii trenażera w czasie trwania Konkursu,
   2. Wystąpienie błędu w oprogramowaniu trenażera, w szczególności skutkującego niemożnością dokonania zapisu wyniku,
   3. Przerwę w dostawie prądu,
   4. Inne losowe wypadki niezależne od Organizatora.
 8. § Ochrona wizerunku i danych osobowych

  Organizator oświadcza, że przebieg Konkursu może być utrwalony za pomocą fotografii i nagrań video. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz DARMADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OSPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J. ulica Ostrobramska 38b, 01-493 Warszawa reprezentowana przez: współwłaściciel firmy Dariusz Kiszka-Demski w celach marketingowych i reklamowych, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

  1. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników zgodnie z prawem. Dane będą przetwarzane przez Darmado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. J.
  2. Dane będą zbierane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego ogłoszenia wyników Konkursu po uprzednim otrzymaniu oświadczeń i zgód marketingowych Uczestnika, o których mowa w formularzu, Regulaminie sklepu i niniejszym Regulaminie.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek Uczestnictwa w Konkursie.
 9. § Informacje końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd polski.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych Zgłoszeń, e-maila lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających nawiązanie przez Organizatora kontaktu z Uczestnikiem.
  4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
  6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij