Konkurs deskorolkowy
TikTok @bikesalon.pl
Instagram surfshop_pl
Facebook SurfShopPL

Regulamin konkursu „Wygraj bon na deskorolkę”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu „Wygraj bon na deskorolkę” (zwanym dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest firma DARMADO Kiszka – Demski sp. k. ul. Ostrobramska 38b, 04-193 Warszawa NIP 862-158-96-77
  2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Internecie, na profilu
   1. Instagramowym @surfshop_pl,
   2. Facebookowym @SurfShopPL,
   3. TikTokowym: @bikesalon.pl.
   Organizatora.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram ani Facebook ani TikTok.
  4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs trwa od dnia 01.09.2022 r. od momentu opublikowania postu konkursowego do dnia 30.09.2022 r. godz. 23:59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
   1. Przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
   2. Wrzucą nagranie tricku wykonanego przez siebie na deskorolce/longboardzie na swoim profilu na Facebooku, Instagramie lub TikToku z oznaczeniem naszego profilu. Na końcu filmiku mile widziane (choć nieobowiązkowe) są pozdrowienia dla SurfShop.pl!
   3. Osoba publikująca filmik musi posiadać do niego całkowite prawa autorskie.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
   1. pracownicy firmy DARMADO Kiszka – Demski sp. k (byli i obecni)
   2. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym.
   3. osoby poniżej 16 roku życia
   4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram lub Facebook lub TikTok filmiku na który Uczestnik wykonuje trick na dowolnej deskorolce/longboardzie. Na końcu filmiku mile widziane są pozdrowienia dla SurfShop.
  2. Uczestnik konkursu musi oznaczyć profil SurfShop pod filmikiem.
  3. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowy o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.
 5. KOMISJA KONKURSOWA
  1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
  2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności losuje Zwycięzców i decyduje o przyznaniu Nagród.
 6. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
  1. Komisja Konkursowa wybiera Uczestnika, który spełnili wszystkie warunki zawarte w IV. punkcie niniejszego regulaminu i którego praca zdaniem komisji jest najciekawsza.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
  3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji.
  4. W Konkursie przewidziana jest (słownie: jedna) Nagroda (zwana dalej “Nagroda”) w postaci:
   1. BON o wartości 300 PLN na dowolną deskorolkę/longboard do wykorzystania w sklepie SurfShop.pl
  5. Warunkiem odbioru Nagrody z § 7 ust. 1 jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.
  6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród rzeczowych, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
  7. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.
 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  1. Publikacja danych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi na Oficjalnym Profilu Organizatora 10.10.2022.
  2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Zwycięzcach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 8. POINFORMOWANIE ZWYCIĘZCÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH O WYDANIE NAGRÓD
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora każdemu Zwycięzcy, po podaniu prawidłowych danych adresowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
  4. Nagroda może zostać odebrana osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych organizatora po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
 9. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
  1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
   1. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
   2. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
   3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
  2. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 10. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Administratorem danych jest DARMADO Kiszka – Demski sp. k. ul. Ostrobramska 38b 04-193 Warszawa NIP 862-158-96-77, REGON 060076440, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531617. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
  3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
  4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://www.bikesalon.pl/polityka-prywatnosci
 11. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
  2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
  3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.
  4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: BikeSalon ul. Ostrobramska 38B, 04-193 Warszawa. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
  5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
  6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 24.07.2021
  2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
  4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
  5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz regulamin w formacie PDF

˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij