UWAGA: od 01.01.2022 nie świadczymy już usługi zwrotu podatku "Tax Free"
WARNING: From 01/01/2022 we no longer provide "Tax Free" tax refund service for our customers.

Tax free - Global Blue English version below

Global Blue Tax FreeJako SnowShop.pl, SurfShop.pl, BikeSalon.pl korzystając z doświadczeń firmy Global Blue proponujemy Państwu usługę TAX FREE w Polsce. System Global Blue jest bezpieczny oraz prosty w obsłudze. Powszechnie znany symbol TAX FREE jest rozpoznawany przez podróżnych i kojarzony z możliwością bezpiecznych zakupów zwolnionych z podatku VAT. Nasze sklepy, m.in. dzięki usłudze Global Blue - TAX FREE Shopping, są postrzegane przez podróżnych z zagranicy jako atrakcyjne, ekskluzywne, a przede wszystkim bezpieczne oraz godne zaufania.

Poniżej przedstawiamy dla naszych klientów opis bardzo łatwego i prostego procesu, który umożliwia zakupy bez podatku w systemie Global Blue - TAX FREE.

1. Dokonanie zakupów

Global Blue Tax FreeNasze stacjonarne sklepy sportowe SnowShop.pl, SurfShop.pl, BikeSalon.pl w Warszawie, ul. Ostrobramska 38b, ul. Wrocławska 25 oraz w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 211 wystawiają specjalny formularz TAX FREE w dniu dokonania zakupów. Kwota podlegająca zwrotowi podatku VAT to minimum 200,00 zł. Do Formularza TAX FREE dołączamy paragon z kasy fiskalnej.

2. Identyfikacja podróżnego

Global Blue Tax FreeOsobą uprawnioną do zwrotu podatku VAT, jest podróżny, którego stałe miejsce zamieszkania mieści się poza granicami Unii Europejskiej.

Podróżny zobowiązany jest do przedstawienia swojego paszportu w celu potwierdzenia tożsamości. Zabronione jest wystawianie formularzy na osobę trzecią. Podróżny jedynie deklaruje swoje miejsce zamieszkanie poza UE, natomiast weryfikacji dokonuje funkcjonariusz celny na ostatniej granicy UE.

3. Ulotka dla Klienta

Global Blue Tax FreeDołączamy ulotkę do każdego wystawionego formularza. Ulotka informuje w 6 językach jakie podróżny musi poczynić kroki, aby otrzymać zwrot podatku VAT.

Punkty zwrotu podatku VAT w Polsce, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie oraz Białorusi znajdą Państwo na ostatniej stronie ulotki. Lista wszystkich punktów refundacji na świecie wraz z lokalnymi zasadami zwrotu podatku VAT znajdą Państwo na GlobalBlue.com

4. Opuszczenie Unii Europejskiej

Global Blue Tax FreePodróżny opuszczający obszar UE musi przedstawić Formularz TAX FREE oraz zakupiony towar na ostatniej granicy UE w Urzędzie Celnym. Musi to zrobić nie później, niż 3-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Formularz TAX FREE bez pieczęci Urzędu Celnego jest nieważny do refundacji. Warunkiem uzyskania potwierdzenia eksportu towaru przez Urząd Celny, a co za tym idzie zwrot podatku VAT, jest wywóz zakupionego towaru w bagażu osobistym podróżnego. Niedopuszczalne jest wywożenie towaru przez osoby trzecie.

5. Zwrot gotówki w punkcie refundacji

Global Blue Tax FreePodróżny musi zrealizować formularz TAX FREE nie później niż do 7 miesięcy następujących po miesiącu sprzedaży w jednym punktów zwrotu podatku VAT GLOBAL BLUE.

Tak wygląda i przebiega cały proces zwrotu podatku. Zapewniamy, że w naszych sklepach sporządzenie formularza TAX FREE trwa krócej, niż 3 minuty.

Zapraszamy do zakupów i korzystania z możliwości TAX FREE!


Global Blue Tax FreeAs SnowShop.pl, SurfShop.pl and BikeSalon.pl drawing on experience of the Global Blue company we propose you the TAX FREE service in Poland. The Global Blue System is safe and easy to handle. Commonly known TAX FREE symbol is recognised by passengers and associated with the possibility of the safe shopping exempt from VAT. Our shops, among others thanks to the Global Blue favour - TAX FREE Shopping, are perceived by passengers from foreign countries as attractive, exclusive, but first of all safe and trustworthy.

Below we are presenting the description of the very simple and straight process which enables the shopping without the tax in the Global Blue system for our customers - TAX FREE.

1. Making purchases

Global Blue Tax FreeOur stationary sports shops SnowShop.pl, SurfShop.pl, BikeSalon.pl placed at Ostrobramska 38b and Wrocławska 25 in Warsaw, and Grunwaldzka 211 in Gdańsk, will put special TAX FREE form on the day of shopping. An amount being subject to a repayment of the value added tax is at least PLN 200.00. We are enclosing the TAX FREE form with the receipt from a cash register.

2. Identification of the traveler

Global Blue Tax Free

Entitled person to VAT refund is traveler, which the domicile holds oneself outside borders of the European Union.

Traveler is obliged to present his passport in order to confirm the identity. Exposing forms to third parties is forbidden. Traveler just declares his place of residence outside the EU, however an accurate officer is making the verification on last border of the EU.

3. Leaflet for the Customer

Global Blue Tax Free

We are enclosing the leaflet with every form taken out. The leaflet is announcing in 6 languages what steps the passenger must make in order to receive the repayment of the value added tax.

Points of the repayment of the value added tax in Poland, the Russian Federation, Ukraine and Belarus you will find on leaflets back cover. List of all points of the refund in the world along with local principles of the tax refund you will find on GlobalBlue.com

4. Leaving the European Union

Global Blue Tax FreeThe passenger leaving the EU area must present the TAX FREE Form and purchased goods on last border the EU at the customs office. He must do it not later, than third month following the month, in which he purchased. The TAX FREE form without the seal of the customs office is unimportant for the refund. With condition of getting confirming the export of goods by the customs office, and consequently repayment of the value added tax, there is a transport of purchased goods in the personal luggage of the passenger. Taking away goods by third parties is inadmissible.

5. Turnabout of the cash in the point of the refund

Global Blue Tax FreeThe traveler must carry the TAX FREE form out not later than to 7 following months after the month of the sale in one of points of the repayment of the GLOBAL BLUE value added tax.

This way looks and is proceeding a whole process of the tax refund. We are ensuring that in our shops drafting the TAX FREE form lasts less than 3 minutes.
We are inviting to the shopping and using the TAX FREE possibility

˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij