"Konkurs Wakacyjny" SurfShop 2021 - Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Konkurs Wakacyjny” (zwanym dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest firma Darmado Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J. ul. Ostrobramska 38B, 04-193 Warszawa.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w Internecie, na profilu Instagramowym @surfshop_pl oraz Facebookowym @SurfShopPL Organizatora 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.

4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.


II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 19.07.2021 r. od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 31.08.2021 r. godz. 23:59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
     a. Przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
     b. Dodadzą do obserwowanych profil @SurfShop_pl na Instagramie lub @SurfShopPL na Facebook
c. Wrzucą zdjęcie na swój profil na Instagramie lub Facebooku podczas uprawiania dowolnego sportu wodnego wraz z bliskimi i napiszą dlaczego to właśnie oni powinni wygrać. Osoba publikująca zdjęcie musi posiadać do niego całkowite prawa autorskie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
     a. pracownicy firmy Darmado Sp.J oraz AMP
     b. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora lub AMP
     c. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram komentarza (zwanego dalej „Pracą Konkursową”) spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: 
„1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu @SurfShop_pl na Instagrmie lub @SurfShopPL na Facebook jest zaobserwować je w odpowiednich mediach społecznościowych.  
2. Uczestnik konkursu musi opisać w komentarzu dlaczego to właśnie on powinien  wygrać piankę. 
3. Uczestnik konkursu musi wrzucić zdjęcie z bliskimi na którym uprawia dowolny sport wodny, do którego posiada całkowite prawa autorskie.  

4. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowy o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.

V. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności losuje Zwycięzców i decyduje o przyznaniu Nagród.

VI. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Komisja Konkursowa wybiera uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki zawarte w IV. punkcie niniejszego regulaminu i których prace zdaniem komisji są najciekawsze. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji.

VII. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. W Konkursie przewidziane jest (słownie: trzy) Nagrody (zwana dalej “Nagroda”) w postaci:  
a.)    Pianka Męska Billabong: 302 revo pro cz full Style Number: W43M51BIP1, Color: 869 – camo, rozm. M
b.)    Pianka Damska Billabong: 403 salty dayz full Style Number: W44G50BIP1 Color: 613 – leopard  rozm. 8
c.)    T-Shirt Męski Billabong: 4 x rozm. M, 4 x rozm. L, 4 x rozm. XL
d.)    T-Shirt Damski Billabong: 5 x rozm. S, 5 x rozm. M, 2 x rozm L

2. Warunkiem odbioru Nagrody z § 7 ust. 1 jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. 
3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagród rzeczowych, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagród rzeczowych i pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Publikacja danych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi na Oficjalnym Profilu Organizatora najpóźniej w terminie kolejnych 3 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Zwycięzcach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
3. Odbiór nagrody (wysyłka) jest możliwa po podpisaniu oświadczenia o przyjęciu nagrody i odesłaniu skanu pod wskazany adres mailowy po kontakcie ze zwycięzcą. 

IX. POINFORMOWANIE ZWYCIĘZCÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH O WYDANIE NAGRÓD
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora każdemu Zwycięzcy, po podaniu prawidłowych danych adresowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.
4. Nagroda może zostać odebrana osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych organizatora po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem. 

X. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
1.    a. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
b. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
c. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
2. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

XI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
1. Administratorem danych jest Darmado Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej 38b, 04-193 Warszawa, NIP 862-158-96-77, REGON 060076440, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531617. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://www.bikesalon.pl/polityka-prywatnosci

XII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.
4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: BikeSalon ul. Ostrobramska 38B, 04-193 Warszawa. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://www.surfshop.pl/wakacyjny-konkurs-surfshop-2021-regulamin
na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 19.07.2021 r.
2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij